Què és una junta d'estanqueïtat?

Element molt important en les finestres

27/10/2017

La junta d'estanqueïtat és un element molt important en les finestres, té una funció essencial que garanteix el bon aïllament.

Una finestra de fusta es compon de diversos elements, les seves dues parts principals que el doten de la seva estructura i definició com a finestra són; un cèrcol (col·locat sobre el mur directament o sobre un bastiment de base) i les fulles mòbils.

Aquestes parts; cèrcol i fulles, determinen la seva estructura, però a més la finestra es compon d'elements que milloren les seves propietats i han anat fent que el seu aïllament i funció millori. Els elements més importants en les finestres són; bastiment de base, bastidor, cèrcol, muntant, travesser, peanya, escopidors, ferramentes, batent, dorment, peinazo, llistó de vidre i junta d'estanqueïtat.

Els elements anteriorment nomenats ajuden a millorar les propietats de les finestres, aquestes propietats que determinen al seu torn la qualitat de la finestra són; permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua, resistència al vent, aïllament tèrmic, aïllament acústic, comportament enfront dels agents biològics i resistència al foc.

Un dels elements més importants en les finestres i que sovint passa desapercebut és la junta d'estanqueïtat. La junta d'estanqueïtat juga un paper essencial per determinar la qualitat de la finestra en relació a millorar les propietats enumerades en el paràgraf anterior.

La junta d'estanqueïtat o rivet es col·loca en els perfils de la finestra entre les parts fixes i practicables. Els rivets estan fets de materials elastòmers com el neoprè o etilè propilè, que són materials estables a la llum i resistents a la intempèrie.

Els tipus de juntes d'estanqueïtat que podem trobar al mercat són; juntes de cautxú, juntes metàl·liques, raspalls, bandes autoadhesives i juntes sintètiques. Les formes més habituals de les juntes d'estanquitat són tubulars, paral·lelepípedes i de raspall.

L'objectiu de les juntes d'estanquitat és assegurar un contacte permanent i flexible entre el perfil i full capaç d'absorbir les variacions dimensionals dels perfils. El resultat de la col·locació de la junta d'estanqueïtat és la reducció de la quantitat d'aire que es filtra i l'augment de l'estanquitat a l'aigua fent la finestra més eficient. La forma de treball de les juntes d'estanquitat pot ser a compressió si són tancades i tubulars o flexió quan la junta té forma oberta o de llengüeta.

Les juntes d'estanqueïtat es poden posar de diferents maneres, a elecció del fabricant; en el full o en el cèrcol i es fixen de manera que no es faci malbé el perfil mitjançant adhesius, clau o insercions mitjançant ranures. L'elecció pel que fa a la col·locació de la junta, el model i tipus pot millorar en gran mesura les prestacions de la finestra.

Font: http://www.asomatealaventana.org/2017/05/29/una-junta-estanqueidad-elemento-importante-las-ventanas/